Syafriana, V., N. Natasha, and W. Wahidin. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Paprika Merah (Capsicum Annuum L.) Terhadap Bakteri Enterococcus Faecalis”. Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian, Vol. 12, no. 1, Sept. 2019, pp. 44-47, doi:https://doi.org/10.37277/sfj.v12i1.417.