Syafriana, V., Natasha, N. and Wahidin, W. (2019) “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Paprika Merah (Capsicum annuum L.) Terhadap Bakteri Enterococcus faecalis”, Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian, 12(1), pp. 44-47. doi: https://doi.org/10.37277/sfj.v12i1.417.