Syafriana, V., Natasha, N., & Wahidin, W. (2019). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Paprika Merah (Capsicum annuum L.) Terhadap Bakteri Enterococcus faecalis. Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian, 12(1), 44-47. https://doi.org/https://doi.org/10.37277/sfj.v12i1.417